KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Artım Eğitim Arge ve Yönetim Dan. Ltd. Şti, Dale Carnegie Türkiye olarak hizmetlerimiz ile ilgili katılımcı, başvuru, bilgi, talep, vb. formları doldururken, ve/veya herhangi bir yol ile şirketimize iletmiş olduğunuz ve şirketimiz tarafından şirketimiz tarafından yapılan sunum ve eğitimler esnasında toplanan kişisel verilerinizin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına en üst düzeyde önem vermekteyiz.

Bu nedenle Şirketimiz ile paylaşılan “Kişisel Veri” niteliğindeki her türlü bilgi ve belgenin kullanılması, işlenmesi, aktarılması, paylaşılması, yayınlanması, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi usullerini ve KVKK kapsamındaki haklarınızı içeren işbu aydınlatma bildirimi hazırlanmıştır.

1-KİŞİSEL VERİ TANIMI

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Bu kapsamda şirketimize iletilen ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri, adres bilgisi, kimlik, vergi, sigorta, pasaport, sosyal güvenlik ve telefon numarası, motorlu taşıt plakası, IP adresi,  mail adresi,  öz geçmiş bilgileri, referanslar,  resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin olan ve herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmek suretiyle, o kişiyi tanımlanabilir hale getiren her türlü bilgi kişisel veridir.

 

2- DİĞER İLGİLİ TANIMLAR

Açık rıza :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel verilerin

İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi  : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

ifade eder.

 

2-VERİ SORUMLUSU

KVKK uyarınca kişisel verilerinizi işbu aydınlatma bildirimi kapsamda işlenebilecek  veri şirketimiz …………’dir.

 

3-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME İLKELERİ

Kişisel veriler, ancak KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

Şirketimizce Kişisel verilerin işlenmesinde

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak hareket edilmektedir.

 

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Ancak;

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Şartlarından birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup, özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmaktadır.

5-KİŞİSEL VERİLEN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından yapılan sunum ve eğitimler esnasında ve/veya diğer yollar ile toplanan ses, görüntü, fotoğraf, video kaydı dahil kişisel verileriniz şirketimiz hizmetlerinden faydalanılması, geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, bireysel veya kurumsal taleplerin karşılanması, eğitim ihtiyaçlarının tanımlaması, katılımcıların değerlendirmesi, verilmiş veya ileride verilebilecek eğitimleri ölçümleyebilmek için gerekli her tülü araştırma ve çalışmaların yapılaması, form, kitapçık, sertifika hazırlaması gibi eğitim ihtiyaçlarının hazırlanması, muhasebesel işlemlerin, web sitesi üzerinden ve/veya başkaca yollar ile yapılacak pazarlama, tanıtım ve reklam çalışmalarının, idari ve operasyonel işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

6-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan sebeplerle ve ticari iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, geliştirilmesi, pazarlanması, tanıtılması için gerektiğinde işbirliği içinde olunan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, finansal kurumlarına, diğer üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine, iş ortaklarına, bayilere, ifa yardımcılarına, ilgili denetleyici kurumlara, şirket ortaklarına, şubelere, grup şirketlerine, yurt içi- yurt dışı iştiraklere, şirket harici danışmanlara, resmi kurumlara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

7-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ

Kişisel veriler, şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Bu kapsamda kişisel veriler şirketimizce;

  • Kişinin açık rızasına dayalı olarak doldurulan bilgi ve katılımcı formları,
  • Şirketimize iletilen her türlü başvuru formları,
  • Şirketimizin tarafı olduğu sözleşmeler
  • Eğitim ve etkinliklerde kişinin açık rızasına dayalı olarak toplanan her türlü bilgi, belge ve formlar,
  • Şirketimize ait Web sayfasında bilgi indirimi esnasında girilen bilgiler
  • Şirketimize ait web sayfasında info bölümüne girilen veriler

Aracılığı ile toplanmaktadır.

Toplanan kişisel veriler otomatik olarak şirketimizin sistemimize entegre olmaktadır. Ayrıca ilgili kişisel veriler müşteri havuzumuza eklenmektedir.  Bunun yanı sıra kişisel verinin şirketimize fiziki olarak iletildiği her türlü belge ve formlar dosyalanarak şirketimiz uhdesinde muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler, Sales Force’da müşteri bazında history olarak kaydedilmekte, LMS, Digital Surgeons (yeni web sitesi) & CMS Craft (yeni web sitesi),  Mailchimp sistemi veri tabanı içinde tutulmaktadır. Bu sistemlerin tümü yurt dışında ABD firmaları olduğundan sistem içinde kendine özgü güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

8- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Şirketimiz ile kişisel veri paylaşan veri sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

9- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Bu kapsamda KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince olası yazılı taleplerinizi ekli başvuru formunu doldurmak suretiyle;

– şirketimizin …….adresine ıslak imzalı olarak  elden,

– şirketimizin …….adresine tebligat yolu ile,

– şirketimizin …….adresine noter kanalıyla,

-şirketimizin…………….adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış mail yolu ile,

-KVK Kanunu’nda belirtilen ve Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler ile

İletebilirsiniz.

Başvurularınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda  ücretsiz olarak yanıtlanacaktır.  Ancak,  işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

back to top